All posts filed under “Stories

Female face of Zenica

“Urban Herstories” is a trans-national map of footprints, trails, and memories of elderly women living in cities. The goal of the initiative is to capture and explore the female perspective on social, political urbanistic and personal changes in urban post-communist environments.


The team of “Urban Herstories” gathered stories of elderly women from Zenica, Bosnia and Herzegovina and curated them into an audio tour guide consisting of collected memories of places they find important, which may or may not exist. In Ivano-Frankivsk, Ukraine we looked at how do Ukrainian elderly perceive – and use – public spaces, especially during the pandemic. The project also includes photo and video interventions of female artists from Ukraine and Slovakia.

BCS 

“Urban herstories” je transnacionalna mapa tragova, ostavštine i sjećanja žena starije životne dobi koje žive u urbanim sredinama. Cilj inicijative je obuhvatiti ženski pogled na društvene, političke urbane i lične promjene u gradovima postkomunističkog dijela Evrope. 

Tim “Urban herstories” prikupio je priče starijih žena iz Zenice u Bosni i Hercegovini i pretvorio ih u audio vodič koji se oslanja na njihova sjećanja na ulice, zgrade ili dijelove Zenice koja one smatraju važnima, a koja više ne postoje ili su promijenila ime, formu ili funkciju. U Ivano-Frankivsku u Ukrajini istražile smo kako starije osobe u Ukraijini percipiraju – i koriste – javne prostore, fokusirajući se na period od početka pandemije COVID-19. Projekat takođe uključuje foto i video intervencije umjetnica iz Ukrajine i Slovačke.

 UK

„Urban Herstories” – це транснаціональна карта слідів, стежок та спогадів про літніх жінок, які живуть у містах. Мета ініціативи – охопити та дослідити жіночий погляд на соціальні, політичні, урбаністичні та особисті трансформації у міському посткомуністичному середовищі.

Команда “Urban Herstories” зібрала історії літніх жінок із Зениці, Боснія і Герцеговина та підготувала їх для аудіогіду, що складаються зі зібраних спогадів про місця, які вони вважають важливими, які існують або вже зникли. В Івано-Франківську в Україні ми досліджували, як українські люди похилого віку сприймають та використовують громадські простори, особливо під час пандемії. Проект також включає фото- та відеоінтервенції художниць з України та Словаччини.

SK

„Urban Herstories“ je medzinárodná mapa stôp, chodníkov a spomienok žien-senioriek žijúcich v mestách. Cieľom tejto iniciatívy je zachytiť a preskúmať ženský pohľad na spoločenské, politické, urbanistické a osobné zmeny v mestskom postkomunistickom prostredí.

Tím „Urban Herstories“ zhromaždil príbehy starších žien zo Zenice v Bosne a Hercegovine a vytvoril z nich audio sprievodcu, ktorý pozostáva zo spomienok na miesta, ktoré považujú za dôležité a ktoré môžu alebo nemusia existovať. V Ivano-Frankivsku na Ukrajine sme sa pozreli na to, ako vnímajú a využívajú verejné priestory ukrajinskí seniori, najmä počas pandémie. Súčasťou projektu sú aj intervencie fotografií a videa umelkýň z Ukrajiny a Slovenska.

PL

„Urban Herstories” to międzynarodowa mapa śladów, ścieżek i wspomnień starszych kobiet mieszkających w miastach. Celem inicjatywy jest uchwycenie i zbadanie kobiecej perspektywy na społeczne, polityczne, urbanistyczne i osobiste zmiany w miejskich środowiskach postkomunistycznych. 

Zespół “Urban Herstories” zebrał historie starszych kobiet z Zenicy w Bośni i Hercegowinie i stworzył z nich audioprzewodnik składający się z zebranych wspomnień o miejscach, które uważają za ważne, a które mogą, ale nie muszą istnieć. W Iwano-Frankowsku w Ukrainie sprawdzaliśmy, w jaki sposób ukraińskie osoby starsze postrzegają – i korzystają – z przestrzeni publicznej, zwłaszcza w czasie pandemii. Projekt obejmuje również interwencje fotograficzne i wideo artystek z Ukrainy i Słowacji.

Sabiha

Talića brdo Street 1

“I was born in 1948. That year the post-war work construction of Zenica’s steel mill began. The steel mill was one of the symbols of the city. It turned the small town into a city. I spent 11 years of my working life in the ironworks. Most of the buildings you see around you are the result of the urban and demographic expansion and the development of Zenica during the socialist industrialization.”

Herstory of Sabiha, give it a listen!

Zdena

“Naš most” association, Maršala Tita Street 22 

“The place you’re about to visit in a bit, Naš most association, is where we – elderly women – paint with irons, have fun, socialize and take care of our mental health.”